Portal
Serwis i wsparcie IT
Wdrażanie RODO
Ochrona antywirusowa
Aplikacje na zlecenie

eDeklaracje - znalezione błędy i wprowadzone zmiany

Jeżeli pojawiające się wydania programu eDeklaracje zawierają błędy i usterki, staramy się, by naprawiały je kolejne pakiety serwisowe dostępne w internecie. Poniżej zawarliśmy krótki opis zasygnalizowanych przez Państwa błędów (za wszystkie bardzo przepraszamy) z prostymi przepisami (jeśli to możliwe) na samodzielne ich "naprawienie". Prosimy wybaczyć nam zdawkowy i chropawy język tych opisów, są bowiem opracowane na podstawie materiałów, z których sami korzystamy. Opisy uszeregowane są wg. daty wprowadzenia zmiany, przy czym ostatnia, "najnowsza" zmiana znajduje się u góry tabeli - "najstarsza", na dole.Wersja 5.10


wydanie e
UWAGA!!!Dodano zabezpieczenie przed błędem powodującym usunięcie zawartości bazy danych w przypadku gdy wczytujemy edeklarację będącą duplikatem innej zapisanej w bazie danych w przypadku gdy edeklaracja ta nie została jeszcze wysłana i zdecydujemy się na jej nadpisanie.
wydanie d
Dodano wydruk deklaracji PIT-8AR(8), PIT-4R(9).
Dodano wydruk pola Numer informacji w deklaracji PIT-11(25).
wydanie c
Dodano wydruk nowej deklaracji PIT-11(25).
Poprawiono tła bez wypełnień dla wydruków deklaracji Vat-7K(14), Vat-UE(4), Vat-7(20).
wydanie b
Dodano wydruk nowej deklaracji VAT-7K(14).
wydanie a
Dodano ostrzeżenie przy podpisie edeklaracji w przypadku gdy w programie wybrany jest niepoprawny certyfikat elektroniczny.
Dodano wydruk nowej deklaracji VAT-7(20).

Wersja 5.00


wydanie c
Poprawki dla aktualizacji bazy danych - poprawka ma znaczenie tylko dla aktualizacji programu z wersji 4.30 lub wcześniejszej.
wydanie b
Zmodyfikowano moduł importu aby dostosować go lepiej do niskich rozdzielczości.
Usunięto problem z wczytywaniem edeklaracji bezpośrednio z dysku, przykładowo C:\.
Dodano akcję Anuluj dla dokumentów wysłanych na serwer testowy, która cofa status przetwarzania pozwalając tym samym na ponowną wysyłkę.
Poprawiono wstępnie obsługę zagranicznych numerów identyfikacji podatkowej dla przypadków: inny rodzaj identyfikacji podatkowej oraz inny dokument potwierdzający tożsamość (może to mieć znaczenie chociażby w przypadku deklaracji IFT-1).
wydanie a
Uaktualniono interfejs programu ujednolicając go z interfejsem programu ePliki.
W oknie szczegółów edeklaracji dodano widok edeklaracji w postaci drzewa co ułatwi zorientowanie się w jego zawartości (widok taki dostępny był wcześniej w module importu).
Dodano możliwość wydruku deklaracji VAT-7(19)/7K(13).
Dodano możliwość wydruku deklaracji VAT-UE(4).
Uaktualniono dokumentację programu.
Wzorem programu ePliki umożliwiono podpisanie i wysłanie edeklaracji jednym poleceniem. Stary sposób nadal jest dostępny, natomiast użytkownik może dokonać wyboru pomiędzy nimi w module ustawień.
Chwilowo zablokowano możliwość przenoszenia dokumentów do archiwum.

Wersja 4.30


wydanie d
Zaktualizowano tworzenie wydruków dla deklaracji Pit-11(24), Pit-4R(8), Pit-8AR(7).
wydanie c
Zmodyfikowano dobór protokołów szyfrowania SSL/TLS w zależności od serwera docelowego wysyłki/pobrania UPO tak by odpowiadały one wprowadzonym zmianom na serwerze głównym.
Aktualizacja wymagana jest do poprawnego przeprowadzenia komunikacji programu z serwerem głównym.
wydanie b
Zmieniono algorytm szyfrowania w podpisie elektronicznym z SHA1 na SHA256 zgodnie z najnowszymi zmianami na serwerach systemu e-Deklaracje (póki co zmiana jest wymagana na serwerze testowym, podczas gdy serwer główny obsługuje jeszcze oba algorytmy szyfrowania).
Dodano definicje wydruków dla deklaracji VAT-7(18)/7K(12).
wydanie a
Dodano możliwość nadruku na deklaracji numeru referencyjnego (parametr programu).
Dodano opcjonalne sprawdzanie poprawności edeklaracji w oparciu o pliki schem (ich lokalizacje muszą być zdefiniowane w treści weryfikowanego pliku edeklaracji).

Wersja 4.20


wydanie d
Dodano obsługę protokołu komunikacyjnego TLS 1.2.
wydanie c
Program błędnie pobierał do wydruku/podglądu deklaracji Pit-40 wartość pól nr 32, 33.
wydanie b
Program błędnie pobierał do wydruku/podglądu deklaracji Pit-4R wartość pola nr 168 wyświetlając wartość z pola 16.
wydanie a
Dodano seryjne drukowanie deklaracji Vat-7(14,15,16,17), Vat-7K(8,9,10,11), Pit-11(21,22,23), Pit-40(20,21,22), Pit-4R(5,6), PCC(3,4,5) wraz z załacznikami Pit-R(18), Vat-ZZ(5), Vat-ZT(5), Vat-ZD(1), ORD-ZU(2,3), PCC-3A(2) oraz UPO (4,5,6).
W przypadku gdy wczytujemy deklaracje Pit-11 dla pracowników zagranicznych niebędących rezydentami (mają wtedy NIP = 9999999999) każda deklaracja była traktowana jako deklaracja tego samego pracownika przez co każdą deklarację trzeba było importować osobno. W opisanym przypadku oprócz numeru NIP program poszukując duplikatów deklaracji sprawdza także nazwisko oraz imię.
W przypadku grupowaniu deklaracji wg kryterium 'Dla' program bierze już pod uwagę nazwisko, imię oraz numer identyfikacji podatkowej co ma znaczenie dla nierezydentów oznaczonych tym samym numerem NIP (9999999999).
Zmieniono domyślne sortowanie dokumentów na malejące, dzięki czemu najnowsze deklaracje są na górze listy.
W module Wysyłki w przypadku grupowania po płatniku pod uwagę brane są nazwa, nip, pesel oraz identyfikator bazodanowy, dzięki czemu w przypadku założenia więcej niż jednego płatnika o takiej samej nazwie i numerze NIP dokumenty dla nich są pokazywane w osobnych grupach.
Informacje na temat wybranego w programie płatnika zawierają także numer PESEL, jeżeli jest on zdefiniowany.
Poprawiono wyświetlenie zakładki deklaracji archiwalnych : najpierw wyświetlana jest zakładka, a potem wypełniana lista deklaracji przez co uniknięto czasowego zamrożenia modułu.
Rozszerzono pola wyświetlające pola numer referencyjny oraz nazwa struktury logicznej w UPO.
Zmieniono format daty wydruku UPO z mm-dd-rrrr na dd-mm-rrrr (nie dotyczy wydruku wykonanego wspólnie z deklaracjami).
Program błędnie pozwalał na wydruk UPO dla deklaracji, dla której UPO zostało odebrane ale deklaracja została uznana za błędną.
Umożliwiono przełączenie wysyłki na serwer główny zaraz po zarejestrowaniu programu o ile w momencie rejestracji moduł ustawień nie był otwarty, w przeciwnym razie wystarczy ponownie otworzyć moduł ustawień bez konieczności ponownego uruchomienia programu.
Usunięto błąd występujący przy następującej sekwencji czynności : otwarcie programu, zalogowanie, moduł ustawienia, import, zamknięcie programu za pomocą X.
Po pogrupowania deklaracji w przypadki dużych baz mogło pojawić się opóźnienie w zaznaczaniu wybranych wierszy po kliknięciu w listach deklaracji - poprawiono.

Wersja 4.10


wydanie b
Dodano obsługę deklaracji PCC-3.
Poprawki związane z drukowaniem potwierdzeń UPO.
wydanie a
W liście deklaracji dodano kolumnę ze znacznikiem celu złożenia deklaracji (złożenie, korekty, brak).
Umożliwiono przetwarzanie deklaracji IFT-1R.
Poprawiono UPO oraz jego wydruk tak by brany był pod uwagę przypadek deklaracji IFT-1R, gdzie podatnik jest osobą fizyczną zagraniczną.
Umożliwiono wczytywanie deklaracji tylko dla aktualnie wybranego płatnika (program stosownie modyfkuje listę deklaracji do wczytania z poziomumodułu Import).
W raporcie z importu deklaracji na jego początku dodano informację o liczbie deklaracji wybranych do wczytania, wczytanych, błędnych oraz pominiętych.
Przyspieszono zamykanie modułów Dowumenty oraz Wysyłki w przypadku gdy zamykany moduł zawierał na liście znaczną liczbę deklaracji.
Jeżeli przy połączeniu z bazą danych okaże się, że musi zostać ona zaktualizowana, to program spróbuje najpierw wykonać kopię pliku bazy danych w katalogu archiwalnym. Jeżeli archiwizacja nie powiedzie się, to program nie przystąpi do aktualizacji bazy danych, a tym samym nie połączy się z nią.
Zaktualizowano aktywację akcji w modułach Dokumenty oraz Wysyłki tak by uwzględniały nieznane kody zwracane przez serwer dla wysyłki i odebrania potwierdzenia.
Paski postępu podpisywania, wysyłki i odebrania potwierdzenia wyświetlają informację o postępie w postaci xxx z xxx .
Dodano możliwość ustalania liczby kopii wydruku.
Dodano możliwość zwijania/rozwijania grup w listach deklaracji (opcja dostępna po kliknięciu listy prawym przyciskiem myszy).
Po wyjściu z modułu Płatnicy program zapamiętuje ustawienie filtra i odtwarza go przy ponownym wejściu do modułu. Gdy filtrowanie jest aktywne w pasku narzędziowym modułu widniej stosowny opis o tym informujący.
Po próbie podpisania deklaracji przy braku wybranego certyfikatu program automatycznie otwierał ustawienia ale nie przechodził do zakładki certyfikatu.
W przypadku gdy certyfikat zarejestrowany w systemie nie posiada przyjaznej nazwy na liście certyfikatów do wyboru w programie zamiast pustych pól zapisywana jest informacja o podmiocie certyfikatu.
W wersji wielostanowiskowej nie było możliwości obejrzenia podglądu deklaracji z wczytanego pliku pdf jednocześnie na więcej niż jednym stanowisku.
Poprawiono błędne grupowanie deklaracji w widoku wszystkich deklaracji dla grupowań wg wysyłki i potwierdzenia.
Usunięto błąd (access violation) w przypadku gdy po otwarciu programu użytkownik otworzył od razu Ustawienia oraz Wysyłki, a następnie zamknął program.
Usunięcie deklaracji w module Wysyłki nie odświeżało widoku deklaracji w module Deklaracje i na odwrót w przypadku gdyby oba moduły były otwarte jednocześnie.
Nazwy grup opartych na nazwach płatników w listach deklaracji zawierają dodatkowo numer NIP tak by uniknąć sytuacji gdy przy założeniu braku konieczności unikalności nazw płatników w jednej grupie nie pojawiły się deklaracje kilku płatników.

Wersja 4.01


wydanie a
Zmieniono podział wczytanych deklaracji tak by odzwierciedlał kolejne etapy ich obsługi.
Dodano możliwość usunięcia informacji o wysyłce na serwer testowy.
Dodano możliwość wyświetlenia w liście importowanych plików deklaracji, które zostały już oznaczone jako wczytane.
Uaktulniono instrukcję.
Wprowadzono poprawki dotyczące skrótów do poleceń, podpowiedzi oraz grafik poszczególnych pozycji menu.
Wprowadzono poprawki dotyczące odświeżania dostępności poleceń po zakończeniu operacji takich jak podpisywanie, wysyłanie, potwierdzanie.
Dodano pasek postępu operacji podpisywania, wysyłania oraz potwierdzania deklaracji.
Usunięto migotanie listy deklaracji w momencie ich podpisywania, wysyłania, potwierdzania.
Poprawiono przerywanie operacji podpisywania, wysyłania oraz potwierdzania deklaracji.
Poprawiono sortowanie grup oraz deklaracji wewnątrz grup.

Wersja 3.01


wydanie c
Uaktualniono sposób odczytu odbieranych potwierdzeń UPO.
W oknie wczytywania deklaracji można kliknięciem w 1szej kolumnie zaklikiwać deklaracje do wczytania bez potrzeby przytrzymywania klawisza CTRL.
wydanie b
Dodano moduł sprawdzania dostępności oraz pobierania aktualizacji.
Usunięto błąd występujący podczas próby przeniesienia deklaracji do archiwum.
Dodano komunikat informujący o próbie uruchomienia już działającego programu.
Zmiany w sposobie przerejestrowywania programu na nową licencję.
wydanie a
Wprowadzono poprawkę dotyczącą wczytywania nowych wzorów deklaracji Vat-UE(3) oraz Vat-UEK(3).
Dodano możliwość seryjnego wydruku potwierdzeń UPO.

Wersja 2.01


wydanie d
Wprowadzono poprawkę dotyczącą wczytywania nowych wzorów deklaracji Vat-7(13) oraz Vat-7K(7).
wydanie c
Dodano na wydruku UPO w formie nagłówka informacje dotyczące podmiotów występujących na potwierdzanej deklaracji.
wydanie b
Usunięto błąd pojawiający się próbie zmiany hasła administratora programu.
W przypadku gdy 2gi podmiot deklaracji identyfikowany był poprzez PESEL identyfikator ten nie był wypisywany w arkuszu UPO.